Insamlingspolicy

Barncancerfondens policy/riktlinjer för insamling.

Barncancerfondens policy för insamling har sin utgångspunkt i de värderingar som organisationen står för. Det ska tydligt framgå att vi har ett 90-konto i all kommunikation och information till extern part. I de fall det är möjligt ska det också framgå att vi granskas av SFI, Svensk Insamlingskontroll, vilket ytterligare borgar för att så stor andel som möjligt tillfaller de i stadgarna angivna ändamålen. I de fall givaren så önskar ska vi tydligt redogöra för verksamhetens kostnader.

All insamling ska ta hänsyn till de regleringar som beskrivs i personuppgiftslagen och marknadsföringslagen i de fall dessa behöver beaktas. Ingen som ger gåvor till Barncancerfonden ska känna sig lurade eller påtvingad på något som helst sätt.  

Insamlingen skall ske med största respekt och hänsyn till deltagande personer och vara aktsam vad det gäller namn och person i bild. Alla inblandade skall vara införstådda med på vilket sätt insamlingen sker och alltid ges möjlighet att innan insamlingen trycks alternativt publiceras ha möjlighet att ångra sin inblandning.

Insamlade medel kan komma Barncancerfonden tillhanda på en mängd olika sätt; via telefon, kampanj, SMS, Internet och bank/plusgiro. Många gåvor registreras manuellt av Barncancerfondens givarservice i givarsystemet och nästintill dagligen hämtas även filer via internet från bank– och plusgiro som läses in i databasen och hanteras därefter på lämpligt sätt. Många ringer in sin gåva och då inhämtar givarservice de uppgifter som är nödvändiga för respektive gåvosätt.

Förtroende

Insamlingen ska ske på ett förtroendegivande sätt. Information i samband med insamlingen ska vara saklig och korrekt.

All insamling sker med största respekt för de inblandade. Det gäller såväl barn och familjer som professionella – läkare, forskare eller liknande personer. De deltagande personerna ska känna stort förtroende och alltid ha möjlighet att ändra innehåll eller helt avstå innan det slutgodkänts. All information ska vara korrekt och ska alltid faktagranskas av minst två personer, oberoende av varandra innan tryck.

Barncancerfonden lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till enskilda personer. I de fall mottagaren önskar kontakt med någon av de presenterade personerna tar Barncancerfonden emot önskemålet och lämnar avgörandet till den enskilda personen.

Organisationens ansvar - klagomålshantering

Eventuella klagomål bemöts alltid med respekt och vänlighet. Om gåvogivaren av någon anledning ångrar sig och önskar att ta tillbaka sin gåva ska detta i möjligaste mån respekteras. 

Att klagomål från givare följs upp och att eventuella åtgärder vidtas är en uppgift för insamlingsansvarig.

I de fall det är möjligt registreras klagomålen i vårt insamlingssystem för att på så sätt få möjlighet till kartläggning av klagomål och/eller frågeställningar som är av mer återkommande karaktär. Övriga fall noteras i en för detta avsedd pärm.

Klagomål ska hanteras allra senast inom två veckor.

Insamlingens ändamål

De flesta insamlingar sker till Barncancerfondens verksamhet i stort och avser inte ett specifikt projekt eller ändamål. I all insamlingsverksamhet skall det tydligt framgå organisationens ändamål så att inga tveksamheter kring detta råder för givaren. I de fall missförstånd trots allt uppstår skall vi möta detta på ett professionellt sätt och omgående reda ut missförstånd.

I de fall insamlingens ändamål är specifikt ska detta tydligt framgå för givarna.

Barncancerfondens ändamål framgår tydligt i till exempel Verksamhetsberättelsen samt på webbplatsen.

Återrapportering

Vad insamlade medel användes till ska först och främst framgå i Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Årligen mottager också givarna ett brev där det återrapporteras utvecklingen inom området under det gångna året.

Kostnader

Kostnader för insamlingsverksamheten ska följa de krav som FRII och SFI ställer. De ska också framgå i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

Respekt för givaren

Barncancerfonden ska visa respekt för givarnas integritet. Om detta inte är möjligt ska denna informeras om detta snarast.

Information om givare får inte ges vidare till någon tredjepart utan givarens medgivande.

Gåvor till särskilda ändamål

Givarens önskemål ska i möjligaste mån följas. Dock får detta inte i strid med organisationens grundläggande värderingar.

Om det inte är möjligt att tillgodose givarnas önskemål ska dessa informeras om detta på klart och tydligt sätt och eventuella gåvor ska återbetalas.

Återbetalning av gåva

Se under rubrik "Organisationens ansvar - klagomålshantering"

Att tacka nej till gåva

Barncancerfonden ska inte ta emot gåvor från sådana gåvogivare som inte delar organisationens grundläggande värderingar eller som på annat sätt kan tänkas skada organisationen. Detta förbehåll ska kommuniceras. 

Bild och text i insamlingsarbetet

Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt. Tillstånd för användandet av bilden ska ges av den avbildade personen och ett godkännande för detta ska finnas skriftligt. Extra hänsyn ska tas till minderåriga och särskilt utsatta människor.

Om klagomål kommer organisationen till handa ska detta diskuteras med Generalsekreteraren och åtgärder ska vidtas omgående.

Minderåriga i insamlingsarbete

Barncancerfondens ändamål och verksamhet vänder sig till barn.

I insamlingsarbetet där barn på ett eller annat sätt deltar ska extra stor hänsyn tas till dennes integritet. Inget insamlingsarbete får vända sig till barn under 16 år.

Generalsekreteraren ska informeras vid eventuella klagomål eller synpunkter på hur Barncancerfonden hanterar minderåriga i insamlingsarbetet.

Marknadsföring

Barncancerfonden ska i sin marknadsföring vara så tydlig som möjligt.

Barncancerfonden ska inte använda sig av formuleringar som att gåvorna går oavkortat till ändamålen eller att insamlingen sker kostnadsfritt.

Vid försäljning av varor ska det i möjligaste mån framgå hur mycket som kommer Barncancerfonden till godo. Respekt för givarnas integritet ska så som beskrivits under rubrik "Respekt för givaren" beaktas i all insamlingsverksamhet.  

Hantering av avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom

Gåvor eller testamenten som kommer Barncancerfonden till del ska vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter om inte annat beslut fattas.

Detta ska ske på ett korrekt och proffsigt sätt där alla steg i processen tydligt dokumenteras. Givarens eventuella önskemål beaktas så att så mycket som möjligt av gåvans värde kommer Barncancerfonden till del.

Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Barncancerfonden inte riskerar att drabbas. Om oklarheter uppstår ska professionell hjälp anlitas. 

Tvistig gåva

Gåvor eller testamenten som kommer Barncancerfonden till del där annan part väcker klander hanterar vi med hjälp av juridisk expertis, där vi försöker försvara avlidens eller gåvogivares vilja. Om gåvogivare ångrar sig eller brister i omdöme återbetalas gåva i möjligaste mån.